Tadalafil Teva Filmomh Tabl 4 X 20,0mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassen mannen

In het algemeen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit metof zonder voedsel. Bij die patiënten bij wie 10 mg tadalafil niet tot voldoende effect leidt, kan 20 mgworden geprobeerd.

Het kan ten minste 30 minuten vóór de seksuele activiteit worden ingenomen.

De maximale aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag.

Tadalafil 10 en 20 mg is bedoeld voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en het wordt nietaanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.

Bij patiënten die Tadalafil Teva vaak verwachten te gebruiken (d.w.z. ten minste twee keer per week),kan een regime van eenmaal daags de laagste dosis Tadalafil Teva geschikt worden geacht, afhankelijkvan de keuze van de patiënt en het oordeel van de arts.

Bij deze patiënten is de aanbevolen dosis eenmaal daags 5 mg in te nemen op ongeveer hetzelfdetijdstip. De dosis kan worden verlaagd tot eenmaal daags 2,5 mg afhankelijk van individuele tolerantie.De geschiktheid van het dagelijkse regime dient regelmatig opnieuw te worden beoordeeld.

Speciale patiëntencategorieën

  • Oudere mannen

Bij ouderen is een aanpassing van de dosering niet vereist.

  • Mannen met een verminderde nierfunctie

Aanpassingen van de dosering zijn niet vereist bij patiënten met een licht tot matig-ernstig verminderdenierfunctie. Bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie is 10 mg de maximum aanbevolendosis bij de behandeling op verzoek. Een dagelijkse dosering van 2,5 of 5 mg tadalafil wordt nietaanbevolen bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis.

  • Mannen met een verminderde leverfunctie

Bij gebruik van Tadalafil Teva op verzoek is de aanbevolen dosis van tadalafil is 10 mg, in te nemenvóór de verwachte seksuele activiteit met of zonder voedsel. Er zijn beperkte klinische gegevens overde veiligheid van tadalafil bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh Class C);indien het wordt voorgeschreven moet een zorgvuldige individuele evaluatie van het voordeel en hetrisico worden uitgevoerd door de voorschrijvende arts. Er zijn geen gegevens beschikbaar over detoediening van doseringen hoger dan 10 mg tadalafil bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Eeneenmaal daagse dosering tadalafil is niet geëvalueerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis; indiendeze dosering wordt voorgeschreven dient de voorschrijvende arts derhalve een zorgvuldige individueleevaluatie van het voordeel en het risico uit te voeren.

  • Mannen met diabetes

Bij diabetespatiënten is een aanpassing van de dosering niet vereist.

Wijze van toediening

Tadalafil Teva is beschikbaar als 20 mg filmomhulde tabletten voor oraal gebruik.

Samenstelling

Elke tablet bevat 20 mg tadalafil.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke 20 mg filmomhulde tablet bevat 353 mg lactose (als monohydraat).

  • Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Natriumlaurylsulfaat

Povidon K12

Crospovidon

Natriumstearylfumaraat

  • Filmomhulling:

Poly(vinylalcohol)

Macrogol

Titaandioxide (E171)

Talk

IJzeroxide, geel (E172)

Indicatie

Behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen.

Voor de werkzaamheid van tadalafil is seksuele prikkeling noodzakelijk.

Tadalafil Teva is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen

Details
CNK3569118
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte45 mm
Lengte104 mm
Diepte27 mm
Bijsluiter